Entradas

Mostrando entradas de abril, 2015

Προβληματισμού. Ο πόλεμος δεν είναι εναντίον μας, αλλά εναντίον του Χριστού. Γενοκτονία των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων. Ο Fabian Massa.

Imagen
Μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά με το Google μεταφραστή. Εβδομάδα 70 μοιράζεται μαζί μας: "Ο πόλεμος δεν είναι εναντίον μας, αλλά εναντίον του Χριστού της Γενοκτονίας των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων.". 9 "Τότε θα παραδώσει μέχρι θλίψη και να τους σκοτώσει, και μισητός από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. 10 Εκείνη την εποχή πολλοί θα στραφούν μακριά από την πίστη? προδώσουν ο ένας τον άλλο και να μισούν ο ένας τον άλλον? 11 και αναδύονται πολλοί ψευδοπροφήτες θα εμφανιστούν και να εξαπατήσει πολλούς. 12 Θα υπάρχει κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, 13 αλλά αυτός που εμμένει στο τέλος θα σωθεί. 14 Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο για μια εις μαρτυρία όλων των εθνών? Και στη συνέχεια θα έρθει το τέλος.  Ματέο. 24,9 έως 14 ΜΕΜΑ. 9 "Τότε θα παραδώσει μέχρι θλίψη και να τους σκοτώσει, και μισητός από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. Στις 24 Απριλίου 2015, το Centennial της Γενοκτονίας των

GENOCIDIOS ARMENIO, GRIEGO y ASIRIO. By Fabian Massa.

Imagen
"La guerra no es contra nosotros, sino contra Cristo. Genocidios Armenio, Griego y Asirio".  9 »Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. 10 En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; unos a otros se traicionarán y se odiarán; 11 y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. 12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. 14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo. 24.9-14 NVI. 9 »Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre.  El 24 de Abril de 2015 se cumplió el Centenario del Genocidio Armenio de 1915, el mismo fue llevado adelante por Turquía bajo el gobierno de los Jóvenes Turcos. Pero no fue la única matanza, aunque s

Отражение. Если вам нужно изменить? Фабиан Масса

Imagen
Перевод с испанского на русский язык с переводчиком Google. Это было 1994 в Буэнос-Айресе. Я работал продавцом в компании Amil International De Аргентина, венчурного доктора Маркос Пауло Соуза Senra [1], который был президентом компании, головной офис которой в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Мы имели привилегию иметь наше обучение с ним. И в моем случае, я много раз мог работать с этой великой бизнесмена. Простой человек большой мудрости с необыкновенной работоспособностью и руководства. В одной из тренировок он бросил этот вопрос:

Reflection. When you need to change? By Fabian Massa

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. It was 1994 in Buenos Aires. I worked as a salesman in the company Amil International de Argentina, a venture of Dr. Marcos Paulo Souza Senra [1], who was the president of the company whose Head Office is in Rio de Janeiro, Brazil. We had the privilege of having our training with him. And in my case, many times I could work with this great businessman. A simple man of great wisdom with an extraordinary capacity for work and leadership. In one of the training, he threw this question:

Reflexão. Quando você precisa mudar? Por Fabian Massa

Imagen
Traduzido do Espanhol para o Português com o Google Tradutor. Era 1994, em Buenos Aires. Eu trabalhava como vendedor na empresa Amil Internacional de Argentina, um empreendimento do Dr. Marcos Paulo Souza Senra [1], que era o presidente da empresa com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Tivemos o privilégio de ter a nossa formação com ele. E no meu caso, muitas vezes, eu poderia trabalhar com este grande homem de negócios. Um simples homem de grande sabedoria com uma extraordinária capacidade de trabalho e liderança. Em uma de treinamento, ele jogou esta pergunta:

Reflexión. ¿Cuando es necesario cambiar? By Fabian Massa

Imagen
Corría el año 1994 en Buenos Aires. Yo trabajaba como vendedor en la empresa Amil International de Argentina , un emprendimiento del Dr. Paulo Marcos Senra Souza [1] , quien era el Presidente de la empresa cuya Casa Matriz esta en Río de Janeiro, Brasil.  

Reflection. Sectarianism hardens the heart. By Fabian Massa.

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Symbol of the Nazarene in Arabic Week 70 shares with us: "Sectarianism hardens the heart." If we read the headlines that follow, we find that many of the victims were Christians Islamic State and for that reason were massacred. Most of them Copts, Catholic Chaldeans, Syrians, Iraqis, some Protestants among young Somalis from the University of Garissa. There were also victims in northern Nigeria at the hands of Boko Haram, especially in 2013 and 2014. Yet many Christians, some pastors and prominent members of the Unions of Evangelical Churches of Argentina, show a total disregard these victims simply because they do not consider themselves believers not to be evangelical.

Отражение. Сектантство ожесточает сердце. Фабиан Масса.

Imagen
Перевод с испанского на русский язык с переводчиком Google. Символ Назарянина в арабском Неделя 70 делится с нами: «сектантство ожесточает сердце." Если мы читаем заголовки, которые следуют, мы находим, что многие из жертв были христианами исламского государства, и по этой причине были убиты. Большинство из них коптов, католиков халдеев, сирийцев, иракцев, некоторых протестантов среди молодых сомалийцев из Университета Garissa. Были также жертвами на севере Нигерии в руки Боко Харам, особенно в 2013 и 2014 годах.

Reflexión. El sectarismo endurece el corazón. By Fabian Massa.

Imagen
Símbolo de Nazareno en árabe La Semana 70 comparte con nosotros:"El sectarismo endurece el corazón". Si leemos los titulares de las noticias que están a continuación, comprobaremos que muchas de las víctimas de Estado Islámico fueron cristianos y que por eso mismo fueron masacrados. La mayoría de ellos Coptos, Católicos Caldeos, Sirios, Iraquíes, algunos protestantes entre los jóvenes Somalíes de la Universidad de Garissa. Hubo también victimas en el norte de Nigeria a manos de Boko Haram, sobre todo en 2013 y 2014.

Reflection. The own indifference to the persecution against Christians. By Fabian Massa

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Week 70 shares with us: "The very indifference to the persecution of Christians Slaughter at sea.." Italy Slaughter on the High Seas: Killed 12 Christians in a boat migrants. Christians have been thrown into the Mediterranean by a group of Islamic migrants. http://www.lanacion.com.ar/1785053-masacre-en-alta-mar-matan-a-12-cristianos-en-un-barco-de-migrantes Week 70 is about to begin, the current persecution in Iraq, Somalia, Nigeria, Syria, India are just a sample button. Most pastors do not talk about it, not really touch almost never actually hardly preach on Revelation (just read, let alone understand book) hardly speak of repentance. Proprietary messages point to the basics for decades, which is proof that most of those gathered were not born again, why the need to preach again and again about forgiveness, repentance works leading to death, faith in God, the importance of baptism, the necessity

Reflexión. La indiferencia propia a la persecución contra los cristianos. Masacre en alta mar. By Fabian Massa.

Imagen
La Semana 70 comparte con nosotros: "La indiferencia propia a la persecución contra los cristianos. Masacre en alta mar." Italia Masacre en alta mar: Asesinan a 12 cristianos en un barco de migrantes. Los cristianos habrían sido arrojados al Mediterráneo por un grupo de migrantes islámicos. http://www.lanacion.com.ar/1785053-masacre-en-alta-mar-matan-a-12-cristianos-en-un-barco-de-migrantes   La Semana 70 esta por comenzar, las persecuciones actuales en Irak, Somalía, Nigeria, Siria, India son solo un botón de muestra. La mayoría de los pastores no hablan del tema, en realidad no tocan casi nunca la realidad, casi no predican sobre Apocalipsis (es un libro poco leído y menos aún comprendido) casi no hablan de arrepentimiento. Los mensajes dominicales apuntan a las cosas básicas desde hace décadas, lo cual es una prueba de que la mayoría de los que se congregan no han nacido de nuevo: Por eso la necesidad de predicarles una y otra vez sobre el perdón, el arrep

Reflexión. La falta de Temor de Dios. By Fabian Massa.

Imagen
La Semana 70 comparte con nosotros:"La falta de Temor de Dios". La falta de Temor de Dios en la congregación se refleja en las actitudes que los hermanos tienen hacia Dios mismo: 1.        Muchos no estudian Su Palabra, ni siquiera hay una cultura de leer la Biblia. 2.         Muchos no ejercen el sacerdocio (orar, interceder y enseñar las Escrituras a su esposa e hijos, Apocalipsis 1.6) y esto se nota cuando vemos en el culto que los padres están siguiendo la prédica Biblia en mano, mientras los chicos de ocho o nueve años juegan con la tablet o están leyendo una historieta. O peor aún, mientras se desarrolla el culto, los jóvenes sentados todos juntos, están ocupados enviándose mensajes de wassap arreglando la salida del sábado a la noche después del Culto (del que obviamente estuvieron totalmente ausentes)…Hay que tener en cuenta que muchos de los padres de esos jóvenes son los líderes y obreros de la Iglesia.

Reflection. The lack of fear of God. By Fabian Massa.

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Week 70 shares with us: "The lack of fear of God." The lack of fear of God in the church is reflected in the attitudes that siblings have towards God himself: 1. Many do not study His Word, not even a culture of reading the Bible. 2. Many do not exercise the priesthood (pray, intercede and teach the scriptures to his wife and children, Rev. 1.6) and it shows when we see in the cult that parents are following the Bible preaching in hand, while the boys of eight or nine years playing with tablet or are reading a comic. Or worse, while the cult develops, young people sitting together, are busy sending messages wassap arranging the output of Saturday night after Worship (which obviously were totally absent) ... Keep in mind that many of parents of these young people are the leaders and workers of the Church.

Відображення. Відсутність страху Божого. Фабіан Масса.

Imagen
У перекладі з іспанської українською з перекладачем Google. Тиждень 70 ділиться з нами: «відсутність страху Божого." Відсутність страху Божого в церкві знаходить своє відображення у світогляді людей, рідні брати і сестри мають відносно самого Бога: 1. Багато хто не вивчати Його Слово, навіть не культури читання Біблії. 2. Багато не влада священства (молитися, клопотати і навчити Писання дружиною і дітьми, Rev. 1.6), і це показує, коли ми бачимо, в культі, що батьки, наступного за Біблію, проповідуючи в руці, в той час як хлопчики восьми або дев'ять років грав з табличкою або читають комікс. Або, ще гірше, в той час як культ розвивається, молоді люди сиділи, зайняті відправленням повідомлення wassap влаштовуючи вихід суботу ввечері після поклоніння (які, очевидно, були повністю відсутні) ... Майте на увазі, що багато з Батьки цих молодих людей є лідерами і працівники церкви.

Reflection. The growth of Islam in the World. By Fabian Massa.

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Week 70 shares with us: "The growth of Islam in the World". According to a recent study by the Pew Research Center [1] in 2050 the number of Muslims will be similar to that of Christians and overcome decades later. The news [2] was published in newspapers on April 7, 2015. "A study by the Pew Research Center, in 40 years the Christians will still be the largest religious group, but Islam will bring in many faithful 2050, then get over the end of the century."

Reflexión. El crecimiento del Islam en el Mundo. By Fabian Massa.

Imagen
La Semana 70 comparte con nosotros:"El crecimiento del Islam en el Mundo". De acuerdo a un estudio reciente del Pew Research Center[1] en 2050 la cantidad de musulmanes será similar a la de cristianos y que décadas después la superará. La noticia[2] fue publicada en los periódicos en 07 de Abril de 2015. “Según un estudio del Pew Research Center, dentro de 40 años los cristianos serán aún el grupo religioso más numeroso, pero el islam se le acercará en cantidad de fieles hacia 2050, para luego superarlo al final del siglo”.

Reflexión. La Conciencia del Reino. By Fabian Massa.

Imagen
La Semana 70 comparte con nosotros:"La Conciencia del Reino".       Un Líder Espiritual cristiano con conciencia de Reino, verá su Congregación como parte de un Todo.      Un Líder Espiritual cristiano sin conciencia de Reino en cambio verá su congregación Como Todo lo que Hay. ¿Porqué será que en la gran mayoría de las Iglesias no se comenta cuando suceden este tipo de calamidades? Ya en el post " Ricardo Ruben y su Iglesia Autista " mencionamos esta situación, pareciera que hay una indiferencia por el dolor de los demás o quizá una negación de la realidad. Pero en el caso de la Tribulación de los cristianos de oriente Medio, ya es grave, hasta parece increíble que no se toque el tema, ni siquiera para hacer una oración por los familiares de las victimas. Realmente me parece de una insensibilidad extrema.

Reflection. Consciousness of the Kingdom. By Fabian Massa.

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Week 70 shares with us: "The Conscience of the Kingdom".      A Christian Spiritual Leader conscious Kingdom, see your Congregation as part of a whole.      A Christian Spiritual Leader unaware of United instead see his congregation as All There Is. Why is it that in the vast majority of churches not discussed when such calamities happen? Already in the post "Ricardo Ruben and Autism Church" mentioned this situation, it seems that there is an indifference to the pain of others or maybe a denial of reality. But in the case of Tribulation Middle Eastern Christians, this is already serious, even seems incredible that the issue is not touched, not even for a prayer for the families of the victims. It really seems an extreme insensitivity.

Reflection. The Slaughter of Kenya 04/02/15 and self-contemplation of the Holy Navel. By Fabian Massa.

Imagen
Translated from Spanish to English with Google Translate. Week 70 shares with us: "The Slaughter of Kenya 02/04/15 and self-contemplation of the Holy Navel". Almost daily published out this kind of news: Shock at the slaughter of at least 148 students in Kenya [1]. Kenya, a country where almost 80% of the population belongs to a Christian denomination and only 10% are Muslim, deployed troops in Somalia in 2011 to help the government fight the jihadists linked to al-Qaeda. A group of apparently four jihadists attacked at dawn yesterday the campus of the University of Garissa (Northeast), about 150 kilometers from the border with Somalia, where they study thousands of young people from different regions. After some initial indiscriminate bursts, the jihadists began to undergo questioning their victims with questions about the life of Prophet Muhammad, to separate Christians from Islamic. ... .The Jihadists began to undergo questioning their victi

Reflexión. La Masacre de Kenya 02/04/15 y la Autocontemplación del Santo Ombligo. By Fabian Massa.

Imagen
La Semana 70 comparte con nosotros:"La Masacre de Kenya 02/04/15 y la Autocontemplación del Santo Ombligo". Casi diariamente salen publicadas este tipo de noticias: Conmoción por la masacre de al menos 148 estudiantes en Kenya[1].  Kenya, un país donde casi el 80% de la población pertenece a alguna denominación cristiana y sólo el 10% es de religión musulmana, desplegó tropas en Somalia, en 2011, para ayudar al gobierno a combatir a los jihadistas vinculados con Al-Qaeda. Un grupo de aparentemente cuatro jihadistas asaltó en la madrugada de anteayer el campus de la universidad de Garissa (Nordeste), a unos 150 kilómetros de la frontera con Somalia, donde estudian miles de jóvenes originarios de distintas regiones. Luego de unas primeras ráfagas indiscriminadas, los jihadistas comenzaron a someter a un interrogatorio a sus víctimas con preguntas sobre la vida del profeta Mahoma, para separar a los cristianos de los islámicos.   ….Los jihadistas comenza